سیاره وردپرس فارسی

ارسال ایمیل به کاربر پس از تایید دیدگاه ارسالی وی در وردپرس

۲۱ دی ۱۳۹۳

اگر شما نیز دیدگاه‌های ارسالی کاربران را پس از بررسی، اجازه انتشار آن را در سایت خود می‌دهید، شاید بهتر باشد پس از تایید دیدگاه به کاربر ارسال کننده اطلاع دهید که دیدگاهش در سایت منتشر شده است. این کار را می‌توانید به راحتی هر چه تمام‌تر با کدی در زیر معرفی خواهم کرد انجام […]

نام‌نویسی

بایگانی