سیاره وردپرس فارسی

مشکلات فارسی سازی وردپرس

۱۰ فروردین ۱۳۸۴

This article is about difficaulitis in Wordpress localization problem for Iranian users, focused on Jalali(Shamsi) date convertion problems.

تاریخ شمسی(خورشیدی) برای وردپرس

۸ فروردین ۱۳۸۴

Wordpress Plugin . This plugin converts Georgian Date to Jalali Date for wordpress posts based on farsiweb Georgian to Jalali Convertion Core and jdf library. Good tool for persian(iranians) wordpress users.

نام‌نویسی

بایگانی